Integritetspolicy:

Inom Straight Line Golf OÜ koncernen är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Straight Line Golf OÜ, eller av någon annan för Straight Line Golf OÜ's räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad bank- och försäkringssekretessen innebär samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Behandling av personuppgifter

Vi använder oss av Google's remarketing pixlar vilket betyder att vi sparar en cookie i din webläsare. Vi kan senare använda denna cookie för att annonsera till dig vid ett senare tillfälle. Dessa annonser kan då anpassas utifrån din internethistorik.

Du kan närsomhelst ta bort dig själv från en remarketing kampanj genom att gå in på google.com/settings/ads.

För oss inom Straight Line Golf OÜ är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. Vår önskan är att du alltid ska känna dig trygg i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser därför alltid till att behandla den information som du lämnar till oss på ett korrekt sätt med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter. Vi kräver dessutom alltid av den som får i uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och Straight Line Golf OÜ's stränga krav på IT-säkerhet.

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag eller inom ramen för vårt avtalsförhållande, behandlas av banken för fullgörelse av ingångna avtal och för att banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Straight Line Golf OÜ kan komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med.

Om du önskar erhålla information om personuppgifter rörande dig som behandlas av banken kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran härom till Straight Line Golf OÜ, Kai street 1, 10111, Tallinn, Estland. Du kan till samma adress anmäla att du inte vill ha direktreklam från banken eller begära att vi tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Om du i övrigt har någon fråga eller synpunkter om bankens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på 040 692 79 60.

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för banker och finansiella institut. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen.

Genom att genomföra ett köp på denna hemsida så kommer du att läggas till i ett nyhetsbrev och kan periodsvis få email angående din order, eventuella bonusar, tips/tricks och information om relaterade produkter. Ifall du vill ta bort dig själv från detta nyhetersbrev, så klickar du bara på "Unsubscribe" på botten av emailet, och dina utskick stoppas.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.

Villkor | Integritetspolicy | Användarvillkor | FAQ | Kontakta Oss

Besök oss: Adelgatan 21, 211 22 Malmö - Ring oss direkt på: 040 620 70 80